SMEs   Franchise   Directory   About Us   Advertising    Contact   Partner
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ  

หน้าแรก > News > กพร. แจงผลงานรอบ 1 ปี พัฒนาแรงงานทะลุเป้า

กพร. แจงผลงานรอบ 1 ปี พัฒนาแรงงานทะลุเป้า


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เผยผลงานรอบ 1 ปีที่ผ่านมา สามารถพัฒนากำลังแรงงานได้เกินเป้าหมายที่วางไว้ จากเดิมที่กำหนดไว้ 3,676,180 คน เป็น 3,880,486 คน

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เปิดเผยภายใน “งานแถลงข่าวผลงานภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” ณ โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร ว่าในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

โดยมีการวางเป้าหมายพัฒนากำลังแรงงานให้ได้ทั้งสิ้น 3,676,180 คน โดยผลการดำเนินงานได้เกินเป้าหมายที่วางไว้ 3,880,486 คน มีผลสัมฤทธิ์คิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.56 ซึ่งมีการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์และระบบราง เทคโนโลยีออโตเมชั่น ท่องเที่ยวและบริการ พร้อมกับมีการขับเคลื่อนนโยบายต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วม 260 แห่ง สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 1,135 ล้านบาท พัฒนากำลังแรงงานได้เฉลี่ย 24,862 คน

โครงการการพัฒนาทักษะต่างประเทศให้กับแรงงานไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการท่องเที่ยวและบริการ มีการดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว 27,901 คน

นโยบายการพัฒนากำลังแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ในสาขาต่างๆ อาทิ ด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยียานยนต์ การก่อสร้าง ท่องเที่ยวและบริการ ไอที 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีการดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว 1,239,544 คน

นโยบายการพัฒนาทักษะฝีมือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การพัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ CLMV ผลการดำเนินงาน 2,040 คน และฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด เน้นการฝึกใน 13 ประเภทกิจการ  ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIและพัฒนาทักษะฝีมือคนไทยรองรับอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ  (Cluster, Super Cluster)  ดำเนินการแล้ว 17,123 คน และมีการพัฒนาต่อยอดทักษะฝีมือรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เป็นต้น

การฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการที่ฝึกให้กับพนักงาน/ลูกจ้างของตนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มีการดำเนินการไปแล้ว 3,612,470 คน ซึ่งสถานประกอบกิจการสามารถนำ ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีได้ ที่ผ่านมาสถานประกอบกิจการนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีไปแล้วไม่น้อยกว่า 3,600 ล้านบาท ซึ่งลูกจ้าง/พนักงานทำงานได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิตไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

พัฒนาทักษะฝีมือพ่อครัวแม่ครัวไทยให้มีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน ดำเนินการได้มากกว่า 10,000 คน ส่งเสริมการประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี พร้อมกับเป็นการสร้างชื่อเสียงด้านอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

พร้อมทั้งนี้มีการจัดทำพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่๒) พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่อควบคุม พัฒนา และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่อาจเป็นอันตรายให้ต่อสาธารณะด้วยการกำหนดให้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือ Licenseขึ้นโดยเริ่มที่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาแรก และจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 26 ตุลาคม นี้ ผู้ที่จะได้รับLicense ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีผู้ผ่านการทดสอบจำนวน 49,073 คน และมีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในสาขานี้ 5,070 คน

ดำเนินการให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 – 12 มกราคม 2560 สถานประกอบกิจการ สามารถยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานวงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 3 แสนบาทต่อครั้ง และยังลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเหลือร้อยละศูนย์ จากเดิมร้อยละ 3 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน

มีการปฏิรูปองค์กร จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงาน 20 ปี และการบูรณาการภาคการศึกษาและทุกภาคส่วนตามแนวทาง“ประชารัฐ” เช่น ร่วมจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของประเทศในสาขาต่างๆ พัฒนาต่อยอดเด็กอาชีวศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน ริเริ่มแนวคิดขยายการให้บริการประชาชนจากเดิม 3.6 ล้านคนต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคนต่อปีภายในปี 2564 ต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 318 ครั้ง

ข่าวสาร แผนธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชส์ บน facebook คลิกเลยที่นี่

หมายเหตุ

การแสดงความเห็นใดๆ ให้ละเว้นการใช้คำหยาบคาย ดูหมิ่น ทั้งข้อความ รูปภาพ อันจะสร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ให้ละเว้นข้อความหรือการนำเสนอรูปภาพอันส่อไปในทางลามก อนาจาร และพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันจะทำให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง

ให้ละเว้นการใช้ถ้อยคำหยาบคาย และการพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

ห้ามทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ที่แสวงหาผลกำไรใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางทีมงานเว็บ bisnescafe.com

ทีมงานเว็บ bisnescafe.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรให้เผยแพร่ความคิดเห็นนั้นๆ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็น

ข้อความและสื่อใด ๆ จะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด หากมีคดีความใด ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

หากสมาชิกทำผิดต่อนโยบายการใช้งาน ทางทีมงาน bisnescafe.com จะดำเนินการระงับการใช้งานสมาชิกเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Hightlight

โครงการ การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs
ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัลสู่การแข่งขันระดับโลก
รีบเลย!! ออมสิน-ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ฉุกเฉิน 1 หมื่นล้าน ช่วยปลดหนี้นอกระบบ
แบงค์ชาติพร้อมเพิ่มธนบัตรที่ระลึก รัชกาลที่ 9
คนบันเทิงรวมใจ! เชิญชวนรวมพลังร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี เสาร์นี้
สำนักพระราชวัง เปิดให้ ปชช.ลงนามถวายความอาลัยที่ศาลาสหทัยสมาคม ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
ดื่มแอลกอฮอล์ดีและร้ายอย่างไร? โดย โดยนพ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
PLAT ทุ่มงบกว่า 80 ลบ. ผุดโครงการตลาดนัดกลางคืนใจกลางกรุง “Talad Neon - Downtown Night Market”
เรื่องเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย อยู่อย่างไรให้รอด

Hot! Update News SMEs Franchise Tip &Trick Business Plan
Business plan Marketing plan Financial&Investing Plan Market Info Program & Software Sample Business plan
Shopping&Download Webboard Biz Directory

เข้าร่วมธุรกิจ

Book&Magazine

แนะนำ SME

แนะนำ Franchise

Copyright 2014 Bisnescafe.com All Rights Reserved.