SMEs   Franchise   Directory   About Us   Advertising    Contact   Partner
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ  
รับจัดงานแต่งงาน by Siri Organize

หน้าแรก > Writing > เขียนแผนธุรกิจอย่างไร ? ให้ธนาคารปล่อยกู้

เขียนแผนธุรกิจอย่างไร ? ให้ธนาคารปล่อยกู้


แผนธุรกิจไม่เพียงแต่จะเป็นเข็มทิศนำทางให้ผู้ประกอบการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่ธุรกิจ

 
แผนธุรกิจยังเป็น “เอกสารสำคัญ” ที่สถาบันการเงินจะใช้พิจารณาประกอบการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ธุรกิจด้วย
 
ในภาพรวมของแผนธุรกิจที่ดี โดยเฉพาะแผนธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ควรมีลักษณะของแผนธุรกิจและโครงสร้างในแผนเป็นอย่างไร มีกรอบหรือแนวทางในการจัดทำให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการเงินเพื่อที่จะเข้าหลักพิจารณา และเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ SMEs ได้อย่างไร โดยเฉพาะในเวลาที่ผู้ประกอบการ SMEs มีความต้องการที่จะขยายการลงทุน เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจมีความจำเป็นที่จะต้องขอสินเชื่อและต้องให้ทันตามกำหนดแผนงานของบริษัทฯ หากการนำเสนอแผนธุรกิจในลักษณะที่เร่งรีบจนเกินไป และไม่มีความแนวทางที่ถูกต้องก็จะทำให้การจัดทำแผนธุรกิจยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ หากแผนธุรกิจที่สถาบันฯ ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมีต้องมีการพิจารณาแก้ไขใหม่อีกครั้ง ก็อาจทำให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสทางธุรกิจได้ จึงทำให้ประเด็น หรือหัวข้อหลักๆ ที่ ผู้ประกอบการ SMEs ควรรู้ มีอะไร ทาง Moosanam.Com จึงขอนำมาเรียบเรียงเสนอ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะรายละเอียดเพิ่มเติมบางประการที่สถาบันการเงินเห็นว่าผู้ประกอบการควรระบุไว้ในแผนธุรกิจให้ชัดเจน ดังนี้
 
1. แผนธุรกิจที่ดี ควรเป็นแผนที่ผู้ประกอบการลงมือเขียนด้วยตนเองเนื่องจากเป็นผู้ที่ทราบรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจมากที่สุด และองค์ประกอบที่สำคัญของแผนธุรกิจ คือ การวิเคราะห์สมมติฐานและความเป็นไปได้ของโครงการนั้นๆ โดยเฉพาะในด้านการตลาดและการเงิน
 
2. ปัจจัยขององค์ประกอบที่มีผลต่อการพิจารณาของสถาบันการเงิน ทั้งผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการใหม่ได้แก่ ประสบการณ์ในการดำเนินงาน ความรู้ความชำนาญ นอกจากนี้สถาบันการเงินยังพิจารณาถึงปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เช่น คณะผู้บริหาร ตลาด คู่แข่งขันทางธุรกิจ กระบวนการผลิต กรอบเงื่อนไขด้านระยะเวลา ขนาดของการลงทุน ความสามารถในการชำระหนี้คืนในระยะเวลาที่เหมาะสม หลักประกันความเสี่ยง วิธีการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และควรระบุปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจซึ่งจะเป็นตัวสรุปภาพรวมของธุรกิจให้เห็นอย่างชัดเจน
 
3. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทั้งในระดับมหภาค(Macroeconomic) ประกอบด้วย สภาวะเศรษฐกิจโลก แนวโน้มของภาคอุตสาหกรรม สถาพทางสังคม ปัจจัยโอกาสทางธุรกิจหรือภัยคุกคามและระดับจุลภาค( Microeconomic) ประกอบด้วยศักยภาพของบริษัท เป้าประสงค์ จุดขายของธุรกิจ ลักษณะสินค้า/บริการ
 
4. การบริหารจัดการบุคลากร ควรระบุแผนผังโครงสร้างการบริหารของพนักงานทุกระดับและการแบ่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละฝ่ายกระบวนการบริหารจัดการ สำหรับความน่าเชื่อถือของผู้บริหารควรให้ข้อมูลประวัติส่วนตัวประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา
 
5. การตลาด ต้องระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในแนวทางหรือกลยุทธ์ในการขยายตลาดกลุ่มเป้าหมายในอนาคตด้วย
 
6. การบริหารจัดการด้านกระบวนการผลิต ควรระบุกำลังและเทคนิคทางการผลิต ขบวนการผลิต นโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง ด้านวัตถุดิบ (การจัดหา การจัดสรรและการจัดการ)สภาพของโรงงานผลิตและที่ตั้ง
 
7. การบริหารระบบบัญชีและการเงิน ข้อมูลด้านการเงินและบัญชีที่แสดงในแผนธุรกิจควรเป็นงบที่เชื่อถือได้และแสดงสถานภาพทางการเงินของบริษัทได้อย่างชัดเจนเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างเป็นระบบ
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนสำรอง ความเสี่ยงทางธุรกิจสามารถวิเคราะห์ได้จากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ศักยภาพของคณะผู้บริหาร แนวทางการตลาดและการบริหารการผลิต คู่แข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งในบางครั้งอาจต้องมองไปถึงความเสี่ยงระดับประเทศที่อาจมีผลต่อกิจการได้ และอาจต้องทำแผนสำรองสำหรับกรณีดังกล่าวไว้ด้วย เช่น เงินทุนสำรองยามฉุกเฉิน พนักงานทดแทน ทรัพยากรสำรองฯลฯ
 
ซึ่งกฎเกณฑ์ทั้งหมดนี้เป็นเกณฑ์ที่ไม่ใช่มาตรฐานตายตัวของแต่ละสถาบันการเงิน แต่จะใช้เป็นเกณฑ์พื้นฐานที่ผู้ประกอบการ SMEs ควรมีไว้ในแผนธุรกิจ และทำให้การนำเสนอแผนธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสามารถนำเสนอรายละเอียดที่สถาบันการเงินต้องการได้อย่างครบถ้วน และช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดและใช้เวลาในการเขียนแผนธุรกิจน้อยที่สุด มีข้อมูลตรงกับความต้องการของสถาบันการเงินมากที่สุด ซึ่งก็จะทำให้สถาบันการเงินเองก็จะสามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องกลับไปแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ในภายหลัง
 
 
 
โดย : Bisnescafe.com
จำนวนผู้เข้าชม 2065 ครั้ง

ข่าวสาร แผนธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชส์ บน facebook คลิกเลยที่นี่

หมายเหตุ

การแสดงความเห็นใดๆ ให้ละเว้นการใช้คำหยาบคาย ดูหมิ่น ทั้งข้อความ รูปภาพ อันจะสร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ให้ละเว้นข้อความหรือการนำเสนอรูปภาพอันส่อไปในทางลามก อนาจาร และพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันจะทำให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง

ให้ละเว้นการใช้ถ้อยคำหยาบคาย และการพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

ห้ามทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ที่แสวงหาผลกำไรใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางทีมงานเว็บ bisnescafe.com

ทีมงานเว็บ bisnescafe.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรให้เผยแพร่ความคิดเห็นนั้นๆ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็น

ข้อความและสื่อใด ๆ จะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด หากมีคดีความใด ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

หากสมาชิกทำผิดต่อนโยบายการใช้งาน ทางทีมงาน bisnescafe.com จะดำเนินการระงับการใช้งานสมาชิกเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Hot! Update News SMEs Franchise Tip &Trick Business Plan
Business plan Marketing plan Financial&Investing Plan Market Info Program & Software Sample Business plan
Shopping&Download Webboard Biz Directory

เข้าร่วมธุรกิจ

Book&Magazine

แนะนำ SME

แนะนำ Franchise

Copyright 2014 Bisnescafe.com All Rights Reserved.