SMEs   Franchise   Directory   About Us   Advertising    Contact   Partner
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ  
รับจัดงานแต่งงาน by Siri Organize

หน้าแรก > Start Up > คิดเชิง "ระบบ" เพื่อสร้างความ "สำเร็จ" ให้กับธุรกิจ

คิดเชิง "ระบบ" เพื่อสร้างความ "สำเร็จ" ให้กับธุรกิจ


ในปัจจุบันถือได้ว่ามีทิศทางที่ชัดเจนที่มีความพยายามในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)

และขณะเดียวกันยังต้องการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาใหม่เข้ามาพัฒนาธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)แต่คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ คือ จะทำธุรกิจอะไรดี สร้างธุรกิจใหม่แล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่ หากจะสร้างธุรกิจแล้วควรจะเริ่ มต้นอย่างไร ต้องมีการพัฒนาความคิดจากปัจจัยใดบ้างจึงจะไม่ผิดพลาด ควรมีขั้นตอนในกระบวนการคิดก่อนดำเนินการอย่างไรบ้าง มีข้อเตือนใจอะไรบ้างก่อนดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะเกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด

 
บทความนี้ใช้ประสบการณ์ของผู้เขียนในการเป็นเจ้าของกิจการ และเป็นที่ปรึกษาแก่ภาคธุรกิจขนาดยกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการค้นคว้าเอกสาร บทความ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อที่จะนำมาสร้างแนวคิดเชิงระบบที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ที่กำลังจะเข้ามาสู่ธุรกิจประสบความสำเร็จได้โดยง่าย โดยมีประเด็นประกอบการนำเสนอดังต่อไปนี้

 

1. การมีความรู้ในสาขานั้นๆ หรืออาชีพนั้นๆ ในเชิงลึก

เพราะการที่ท่านจะสร้างธุรกิจในขณะที่ท่านขาดความรู้ ความชำนาญ ย่อมทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ยากมาก ท่านจึงควรสนใจศึกษาเพิ่มเติม ค้นคว้า สอบถามจากผู้ที่ดำเนินธุรกิจนั้นๆ อยู่ก่อนว่าดำเนินธุรกิจอย่างไร ต้องมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง มีการเตรียมการอย่างไรบ้าง และควรจะสอบถามจากหลายๆแห่งในหลายสถานที่เพื่อที่จะได้ทราบมุมมองที่แตกต่างกันออกไป และเกิดมุมมองที่หลากหลายมีความรอบคอบมากขึ้น และหากได้มีโอกาสศึกษาจากแต่ละสถานที่ที่แตกต่างกัน เช่น กรุงเทพ หาดใหญ่ เชียงใหม่ ด้วยก็จะทำให้สามารถมองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยท่านจะต้องหัดเป็นคนตั้งคำถามว่า ทำไมกิจการจึงประสบความสำเร็จ ทำไมกิจการจึงประสบความล้มเหลว ทำไมกิจการจึงต้องดำเนินการเช่นนั้นมีเหตุผลอย่างไร มีกลยุทธ์ใดทำให้เขาประสบความสำเร็จ เขาใช้กลุ่มเป้าหมายใดในการทำตลาด เป็นต้น
 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกอย่างละเอียด

ท่านจะต้องกำหนดพื้นที่กลุ่มเป้าหมายหรือขอบเขตพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจให้ชัดเจนก่อน เช่น ระยะ 500 เมตร หรือ 1 กิโลเมตร และต้องคำนึงถึงปัจจัยภายนอกอย่างครบถ้วน เช่น คู่แข่งขันมีจำนวนเท่าไร มีศักยภาพอย่างไร ใครเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพมากที่สุดและอ่อนที่สุด และยังต้องศึกษาถึงขนาดของตลาดว่ามีเพียงพอหรือไม่ ผู้ซื้อมีศักยภาพทางการเงินเพียงพอหรือไม่ การที่ไม่มีผู้ใดเข้ามาทำตลาดเลยต้องคิดทั้งสองด้าน คือ ด้านที่เป็นโอกาสที่ดีไม่มีคู่แข่งขัน และในขณะเดียวกันก็อาจเป็นไปได้ว่าธุรกิจนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เช่นกัน เพราะพื้นที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอ ทั้งนี้ต้องวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคต พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยว่าจะเป็นอย่างไร หากเปลี่ยนแปลงไปแล้กิจการจะตั้งรับต่อกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้อย่างไร ขอย้ำว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คือ คำตอบที่แท้จริงว่าควรที่จะดำเนินการธุรกิจนั้นๆ ต่อไปหรือไม่ หากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกผิดพลาด และดำเนินการธุรกิจไปแล้วจะแก้ไขได้ยาก เพราะท่านจะไม่สามารถแก้ไขสภาพแวดล้อมภายนอกได้ จึงควรทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านภายนอกอย่างละเอียดก่อนดำเนินการในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่านอย่างละเอียด
 

3. การวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองและครอบครัว

ที่นอกเหนือจากความรู้ ความชำนาญในอาชีพหรือธุรกิจนั้นๆ ว่าศักยภาพด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจที่จำเป็น เช่น มีเวลาเพียงพอที่จะทุ่มเทการดำเนินงานหรือไม่ มีผู้ช่วยดำเนินการมากน้อยเพียงใด มีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอในขั้นเริ่มต้นการดำเนินการหรือไม่ มีทำเลที่ดี มีการเตรียมการด้านกฎหมายบัญชี ฯลฯ อย่างครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงตนเองมีความรู้ในระบบหรือ KNOW-HOW ในเรื่องนั้นๆ หรือไม่ประกอบด้วย หากมองโดยหลักการจะต้องตอบคำถามตนเองให้ได้ว่า “จุดแข็งของตนเองในการดำเนินธุรกิจคืออะไร และจุดอ่อนที่ตนมีในการดำเนินธุรกิจคืออะไร และหากจะแก้ไขจุดอ่อนนั้นจะดำเนินการอย่างไร” เช่น การหาพันธมิตรที่ไว้วางใจได้มาร่วมดำเนินการ หรือ ใช้วิธีการซื้อระบบการจัดการจากกิจการที่ประสบความสำเร็จเข้ามาบริหารงาน การวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองและครอบครัว เป็นปัจจัยที่ใช้ให้เห็นว่าท่านมีความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจหรือไม่

4. การสร้างภาพจำลองธุรกิจ

ผู้ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจควรจะพยายามวาดแผนภาพหรือแผนภูมิ โดยอาศัยความสัมพันธ์ทั้งจากการวิเคราะห์ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในตามข้อ 1-3 ข้างต้น มาสร้างภาพจำลองธุรกิจของตนโดยมองให้เห็นภาพของการดำเนินการทั้งหมด ภาพจำลองต้องตอบคำถามให้ได้ว่า ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิธีการติดต่อและข้าถึงกลุ่มลูกค้า เมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อกิจการจะดำเนินการอย่างไร วิธีการต้อนรับลูกค้าควรเป็นอย่างไร จะทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำอีกในครั้งต่อไป การสร้างภาพจำลองทางธุรกิจนี้ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนในการดำเนินการและใช้ใน การทดสอบความคิดกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป  จึงควรวาดภาพในแต่ละมุมความคิดมาเชื่อมโยงทั้งหมด หรือหากทำเป็น Story  Board ก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีและตอบสนองทีมงานที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป
 

5. การทดสอบภาพจำลองด้วยการวิจัย

หรือการสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าว่าทีความเห็นอย่างไร รวมทั้งทำการทดสอบกับผู้ประกอบการโดยรวบรวมนำภาพจำลองมาเขียนเป็นประเด็นในการดำเนินการในแต่ละด้านว่าจะดำเนินการอย่างไร หากนำไปปฏิบัติจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ข้อมูลที่ได้จากการทดสสอบเป็นสิ่งที่จำเป็นมากและควรได้มีการนำความเห็นจากการวิจัยนำกลับมาทบทวนเพื่อปรับภาพจำลองให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจะต้องเปลี่ยนภาพจำลองให้เหมาะสมมากขึ้น ข้อสรุปจากภาพจำลองนี้จะนำไปสู่การเขียนแผนธุรกิจด้านอื่นๆต่อไป
 

6. การเขียนแผนธุรกิจ

จากการทดสอบภาพจำลองธุรกิจและมีการปรับปรุงภาพจำลองแล้วก็นำภาพนั้นมาสู่การเขียนรายละเอียดของแผนธุรกิจในแต่ละด้านว่าจะดำเนินการอย่างไร เช่น ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านบุคลากร กลยุทธ์หลักของกิจการ ทั้งนี้ให้อาศัยภาพจำลองที่นำมาสรุปเป็นกรอบในการดำเนินการต่อไป การเขียนแผนในแต่ละด้านนอกจากจะต้องมองถึงภาพจำลองที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านอื่นๆประกอบ เช่น ความเป็นไปได้และความสอดคล้องกันในระหว่างด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านเทคนิค ประกอบกันด้วย
 

7. การปรับปรุงแผนให้สอดคล้อง

และการวางแผนการดำเนินการตามระยะเวลา เช่นในช่วง 3 เดือนแรก 3 เดือนที่สอง 6 เดือนต่อมาหรือ 1 ปี ต่อไป โดยกำหนดตัวประเมินผลที่ชัดเจน เช่น การใช้ดัชนีนี้ชี้วัดการทำงาน หรือ การใช้ KPI (Key Performance Indicators) ประกอบการวัดด้วย ทั้งนี้ควรมีการนำแผนทั้งหมดมาประชุมหารือกันในระหว่างทีมงานให้มีความเข้าใจตรงกันในทุกด้านหรือมีการปรับบางประการใหเหมาะสม การสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจต่อไปให้ประสบความสำเร็จ เช่น มีการประชุมทบทวน ทุกๆสัปดาห์ ทุกๆ15วัน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องพยายามยึดมั่นในแนวคิดหลักของธุรกิจที่จะต้องไม่เปลี่ยนออกไปนอกกรอบจนทำให้เกิดความสับสนแก่ ภาพลักษณ์ขององค์กรได้
 

8. มีการทบทวนแผนการทำงานเป็นระยะ ๆ

เช่น เมื่อดำเนินการธุรกิจไปแล้ว 1 ปีไม่ประสบความสำเร็จทั้งนี้อาจจะมาจากสาเหตุใดๆก็ตาม ควรทำการศึกษาหาปัญหาแะสถาพที่เกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ว่าสภาพแวดล้อมที่เคยศึกษามาได้เปลี่ยนแปลงไป หรือแนวคิดเดิมที่เคยวางไว้ไม่สามารถจะมาดำเนินการได้ในปัจจุบัน จึงต้องพยายามหาทางเปลี่ยนแปลงไป หรือแนวคิดเดิมที่เคยวางไว้ไม่สามารถจะมาดำเนินการได้ในปัจจุบัน จึงต้องพยายามหาทางเปลี่ยนแนวคิดใหม่ตามการปรับแนวคิดและการพัฒนาธุรกิจ ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อธุรกิจดำเนินการไปแล้วเป็นสิ่งที่คนไทยขาดเป็นอย่างมาก คือ เราชอบที่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง และมักจะคิดว่าสภาพแวดล้อมไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเกือบทุกด้าน ดังนั้นการปรับแนวคิดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนไปจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะได้มีการปรับแนวคิดและรูปแบบธุรกิจให้เหมาะสมเมื่อเวลาผ่านไปแต่การปรับต้องเกิดจากการศึกษาและไม่ควรปรับตามคู่แข่ง และละเลยแนวคิดที่เป็นแกนหลักของธุรกิจไป
 
 
การดำเนินการทางธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพและปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน มีแนวทางและวิธีการดดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมประการสำคัญ คือ  จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างเหมาะสม    รวมถึงมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของผู้บริโภคและความต้องการที่เปลี่ยนด้วย หากดำเนินการได้ตามแนวทางขั้นต้นก็พอเชี่อมั่นได้ว่าจะทำให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จได้ในที่สุดต่อไป
 
 
 
เขียนโดย : 
ดร.พัฒนิจ โกญจนาท
ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์
 
โดย BisnesCafe.com | คาเฟ่ของคนรักธุรกิจ
 
จำนวนผู้เข้าชม 725 ครั้ง

ข่าวสาร แผนธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชส์ บน facebook คลิกเลยที่นี่

หมายเหตุ

การแสดงความเห็นใดๆ ให้ละเว้นการใช้คำหยาบคาย ดูหมิ่น ทั้งข้อความ รูปภาพ อันจะสร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ให้ละเว้นข้อความหรือการนำเสนอรูปภาพอันส่อไปในทางลามก อนาจาร และพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันจะทำให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง

ให้ละเว้นการใช้ถ้อยคำหยาบคาย และการพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

ห้ามทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ที่แสวงหาผลกำไรใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางทีมงานเว็บ bisnescafe.com

ทีมงานเว็บ bisnescafe.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรให้เผยแพร่ความคิดเห็นนั้นๆ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็น

ข้อความและสื่อใด ๆ จะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด หากมีคดีความใด ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

หากสมาชิกทำผิดต่อนโยบายการใช้งาน ทางทีมงาน bisnescafe.com จะดำเนินการระงับการใช้งานสมาชิกเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Hot! Update News SMEs Franchise Tip &Trick Business Plan
Business plan Marketing plan Financial&Investing Plan Market Info Program & Software Sample Business plan
Shopping&Download Webboard Biz Directory

เข้าร่วมธุรกิจ

Book&Magazine

แนะนำ SME

แนะนำ Franchise

Copyright 2014 Bisnescafe.com All Rights Reserved.