SMEs   Franchise   Directory   About Us   Advertising    Contact   Partner
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ  

หน้าแรก > Start Up > 5 แนวคิดดำเนิน "ธุรกิจครอบครัว"

5 แนวคิดดำเนิน "ธุรกิจครอบครัว"


คงไม่มีใครปฏิเสธว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ มากกว่า 80 % จะเป็นการสืบทอดธุรกิจ มาจากครอบครัว

แต่ก็มีไม่น้อยที่คนรุ่นต่อๆ มากลับให้ความสำคัญน้อยลง เพียงเพราะว่า ต้องการทำธุรกิจที่ตัวเองชอบ และไม่อยากพึ่งพาธุรกิจของครอบครัว จึงทำให้บางธุรกิจที่สืบทอดกันมาต้องปิดตัวลงไปอย่างน่าเสียดาย

แท้จริงแล้ว ธุรกิจครอบครัวมีความสำคัญมากที่ทายาทจะต้องตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่า เราจะต้องเป็นผู้สืบทอดธุรกิจต่อจากผู้ก่อตั้งหรือบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมา เพราะท่านคิดอยู่เสมอว่า ทุกอย่างที่ท่านสร้างมาก็เพื่อเรา หวังแต่เพียงว่า จะสร้างธุรกิจนี้ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดและเป็นหลักประกันว่าลูก ๆ ของท่านจะไม่ต้องลำบากและที่สำคัญที่สุด ทั้งหมดที่ท่านได้สร้างมา คือ ความภาคภูมิใจของท่าน เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราจึงควรหันกลับมามองธุรกิจของครอบครัว เพื่อให้ท่านได้ภาคภูมิใจในตัวเราเช่นกัน แต่มีคำถามอยู่ว่า ถ้าเราจะต้องสืบทอดธุรกิจครอบครัว เราจะเริ่มต้นอย่างไรดี และมีวิธีการอย่างไรจึงจะสามารถนำพาธุรกิจครอบครัวให้สามารถดำเนินต่อไปได้และสามารถรักษาธุรกิจที่สืบทอดมาจากครอบครัวได้อย่างมั่นคง และนี่คือ “แนวคิดการดำเนินธุรกิจครอบครัว” 5 ประการ โดยเริ่มจาก

1. เรียนรู้ในธุรกิจ

สิ่งแรกที่เราควรเริ่มเป็นอันดับแรก คือ การทำความเข้าใจในธุรกิจของครอบครัว โดยเริ่มจากการสังเกต ดูงานในภาพรวมเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ก่อนว่า มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ซึ่งคล้าย ๆ กับเราซื้อหนังสือเล่มใหม่มา ก่อนอ่านเนื้อหาเราควรจะต้องอ่านสารบัญก่อน เพื่อทำความเข้าใจว่า เนื้อหาทั้งหมดมีอะไรบ้าง แต่ละหัวข้อมีความน่าสนใจอย่างไร จากนั้นก็ต้องมาทำการทบทวนว่า แต่ละเรื่องราวที่เรารู้มามีความยากง่ายอย่างไร  แล้วค่อยเลือกที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดของงานด้านต่าง ๆ อย่างจริงจัง โดยการเข้าไปศึกษาจากงานจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทดลองปฏิบัติ การสอบถาม รวมไปถึงงานด้านเอกสารต่าง ๆ จนเข้าใจดีแล้ว ก็นำมาทำสรุปงานให้กับตัวเอง และเพื่อให้แน่ใจว่า สิ่งที่เราเรียนรู้มาถูกต้องก็ควรขอคำแนะนำจากหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ไปจนถึงผู้ที่ดูแลรับผิดชอบธุรกิจตัวจริงที่อาจจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ หรือคนในครอบครัวของเราเอง ซึ่งก็จะทำให้เข้าใจในธุรกิจได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

2. วางแผนการทำงาน

เมื่อสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมแล้ว เราควรวางแผนการทำงานของตัวเอง โดยเลือกว่า เราจะเข้าไปทำงานในฐานะและบทบาทอะไรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร เราควรประเมินตนเองก่อนที่จะเข้าไปรับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ขอแนะนำว่า ควรเลือกงานที่เรามีความถนัดมากที่สุดก่อน หรือเลือกทำงานที่ง่ายก่อนแล้วค่อย ๆ ปรับย้ายไปดูแลส่วนงานที่ยากขึ้น ก็จะทำให้เราได้มีเวลาตั้งตัว ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้งานจากสถานการณ์จริง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้มากยิ่งขึ้น 

3. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคงทำให้เราได้เรียนรู้จากธุรกิจครอบครัวมาเป็นอย่างดี สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดวิเคราะห์ต่อ คือ จะทำอย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งธุรกิจจะพัฒนาได้ก็ต้องขึ้นกับผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ เราควรพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น นำความรู้ใหม่ ๆ มาทดลองปรับใช้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริหารจัดการ การวางแผนระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น เว็บไซต์ทางการเงินที่น่าเชื่อถือก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถหาความรู้ และประสบการณ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งความรู้เหล่านี้ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะถ้าเรามีความรู้เรื่องการบริหาร การจัดการและการวางแผนเงินลงทุน ทุกเรื่องราวธุรกิจมันก็จะง่ายขึ้น  

4. ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น

ทุกองค์กร ไม่ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ต่างก็มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบงานการทำงานให้ดีขึ้นทั้งนั้น จะสังเกตเห็นว่า ธุรกิจในอดีตมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมาเปรียบเทียบกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน ก็เพราะเกิดจากการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  ฉะนั้น เมื่อเราได้มีโอกาสเข้ามารับช่วงต่อการบริหารงานในธุรกิจครอบครัว เราควรใช้ประสบการณ์ในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาทั้งจากการศึกษาที่เราได้ร่ำเรียนมา ประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาปรับเปลี่ยนองค์กรให้ดีขึ้น เช่น การนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ในองค์กรหรือนำเข้ามาพัฒนาสินค้าและบริการ หรือการนำโปรแกรมหรือซอฟแวร์ มาใช้ในองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น ก็จะทำให้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

5. พัฒนาตลาดสู่ความยั่งยืน

ธุรกิจจะอยู่รอดได้ต้องมีการตลาดที่แข็งแกร่ง แน่นอนว่า การพัฒนาตลาดคือหัวใจสำคัญที่เราควรจะต้องมองหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้มีตลาดที่เข้มแข็ง สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานตลาดโดยการเปิดตลาดใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น เราเองจะต้องมีมุมมอง หรือ สายตาที่กว้างไกล สามารถรู้ได้ว่า เราต้องการให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางใด เมื่อเราได้แนวทางที่ชัดเจนแล้ว องค์ประกอบที่จะตามก็คือ การกำหนดเป้าหมาย เป้าหมายก็จะบ่งบอกให้เรามองหาวิธีการว่า เราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ และการกำหนดเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ถึงขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรและธุรกิจที่ดำเนินอยู่ การกำหนดเป้าหมายที่ดีควรเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป โดยอาจจะกำหนดเป้าหมายให้สูงกว่าเป้าหมายระดับปานกลาง 10 - 20% เพื่อกระตุ้นให้เกิดความพยายามเพิ่มขึ้นในการไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นั่นเอง  

ผมหวังว่า หลักคิด 5 ประการกับแนวคิดดำเนินธุรกิจครอบครัวจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับทายาทที่กำลังจะเข้ามาสืบทอดธุรกิจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และคงจะทำให้ทายาทธุรกิจในรุ่นต่อ ๆ ไป มีความมั่นใจที่จะสืบทอดธุรกิจของครอบครัวต่อไปได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง ขอเพียงมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเอง ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ และทำให้ดีที่สุด ผมเชื่อแน่ว่า ธุรกิจครอบครัวจะยังคงเป็นธุรกิจที่สืบทอดต่อไปยังรุ่นลูก รุ่นหลานต่อไปตราบนานเท่านาน .

 

โดย : BisnesCafe.com | คาเฟ่ของคนรักธุรกิจ
ติดตามความเคลื่อนไหว อัปเดททุกเรื่องราวธุรกิจที่คุณอยากรู้ ผ่านทาง

เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/BisnesCafedotcom
ทวิตเตอร์ : www.twitter.com/BisnesCafe

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา...
 

จำนวนผู้เข้าชม 1628 ครั้ง

ข่าวสาร แผนธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชส์ บน facebook คลิกเลยที่นี่

หมายเหตุ

การแสดงความเห็นใดๆ ให้ละเว้นการใช้คำหยาบคาย ดูหมิ่น ทั้งข้อความ รูปภาพ อันจะสร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ให้ละเว้นข้อความหรือการนำเสนอรูปภาพอันส่อไปในทางลามก อนาจาร และพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันจะทำให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง

ให้ละเว้นการใช้ถ้อยคำหยาบคาย และการพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

ห้ามทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ที่แสวงหาผลกำไรใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางทีมงานเว็บ bisnescafe.com

ทีมงานเว็บ bisnescafe.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรให้เผยแพร่ความคิดเห็นนั้นๆ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็น

ข้อความและสื่อใด ๆ จะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด หากมีคดีความใด ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

หากสมาชิกทำผิดต่อนโยบายการใช้งาน ทางทีมงาน bisnescafe.com จะดำเนินการระงับการใช้งานสมาชิกเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Hot! Update News SMEs Franchise Tip &Trick Business Plan
Business plan Marketing plan Financial&Investing Plan Market Info Program & Software Sample Business plan
Shopping&Download Webboard Biz Directory

เข้าร่วมธุรกิจ

Book&Magazine

แนะนำ SME

แนะนำ Franchise

Copyright 2014 Bisnescafe.com All Rights Reserved.